Polityka Prywatności i Cookies

Cenimy Twoją prywatność, a ochrona danych osobowych jest dla nas ważna. Dlatego dbamy o to, aby Twoje dane były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z prawem.Poniżej znajdziesz informacje dotyczącego tego w jaki sposób przetwarzamy informacje zebrane na naszej stronie internetowej.
Informacje ogólne
 1. Niniejsze zapisy przedstawiają informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookies.
 2. W celu zapewnienia nienaruszalności danych osobowych udostępniamy i przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Korzystamy z rozwiązań technicznych, aby mieć pewność, że wszystkie operacje przeprowadzane na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane przez podmioty autoryzowane
Administrator danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Mindz IT (Administrator) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. KRS: 0000657771, NIP: 899-280-61-23, REGON: 366310381.
 2. Kontakt z administratorem danych:
  - poprzez email: office@mindz.it
  - poprzez pocztę: Mindz IT Sp. z o.o. sp. k., ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław.
Cel, podstawa prawna, okres oraz zakres przechowywania danych
 1. Cele przetwarzania danych:
  - W celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego. Udzielanie odpowiedzi na zapytania przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji.
  - W celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe podane w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne w przypadku próśb przesłanych przez formularz kontaktowy. Zakres wymaganych danych wskazany jest w formularzu kontaktowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego wykonania ww. czynności.
Odbiorcy danych
 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem organów państwowych, w szczególności Policji, Prokuratury, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej.
 2. Ponadto na podstawie umowy o powierzaniu i przetwarzaniu danych osobowych, dane mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie Administratora przetwarzają je i świadczą usługi określone w umowie.
 3. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które dają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Prawa osób, których dane są przetwarzane
 1. Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo do:
  -dostępu (art. 15 RODO),
  -sprostowania (art. 16 RODO),
  -usunięcia danych (art. 17 RODO),
  -ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  -przenoszenia danych (art. 20 RODO),sprzeciwu (art. 21 RODO).
 2. W celu skorzystania z powyższych praw osoba, której dane są przetwarzane, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z jakiego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 3. Wniosek o realizację praw osób, których dane są przetwarzane, można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@mindz.it lub pisemnie na adres: Mindz IT Sp. z o.s. sp.k., adres: ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław.
 4. Jeżeli po otrzymaniu żądania Administrator danych nie jest w stanie - na podstawie złożonego wniosku - ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby zgłaszającej żądanie, zwróci się do osoby zgłaszającej żądanie o dodatkowe informacje.
 5. Administrator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wniosek w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania.
W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę zgłaszającą żądanie o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego wysłano żądanie, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez składającego żądanie, chyba że treść żądania wskazuje na potrzebę otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest możliwy:
  - poprzez pocztę: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  - poprzez skrzynkę elektroniczną dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  - telefonicznie (infolinia biura): +48 606950000.
Cookies
 1. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania z serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy  sposobu korzystania z witryny. Google wykorzystuje informacje w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie.
 3. Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  Statystyczne pliki cookie (7)
  Statystyczne pliki cookies pomagają Administratorowi Serwisu zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy zachowują się w serwisie poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji.
Stosowane przez serwis pliki cookies nie są szkodliwe dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Z tego powodu zalecamy nie wyłączać ich w ustawieniach przeglądarek internetowych. W każdej chwili możesz wyłączyć mechanizm aktywnych cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może jednak uniemożliwić poprawne korzystanie ze strony. W przypadku wybrania tej opcji poprawne korzystanie ze strony będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w dziale pomocy odpowiedniej przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.