Warunki korzystania z Serwisu

Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu pod adresem https://mindz.it, prowadzonego przez Mindz IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. KRS: 0000657771, NIP: 899-280-61-23, REGON: 366310381.
 2. Kontakt z Usługodawcą:
  - poprzez email: office@mindz.it
  -
  poprzez pocztę: Mindz IT Sp. z o.o. sp. k., ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław.
 3. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Użytkownicy ponoszą jedynie koszty połączenia internetowego z Serwisem, które uzależnione są od czasu trwania połączenia oraz taryfy operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom regulamin nieodpłatnie. Treść regulaminu można w każdej chwili uzyskać, odtworzyć i utrwalić za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
  - Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej w zakładkach „Kontakt”,„Praca” umożliwiający kontakt z Usługodawcą.
  - Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  - Serwis (zwany dalej także „Serwisem”) – serwis internetowy działający pod adresem https://mindz.it
  -
  Usługodawca - Mindz IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. KRS: 0000657771, NIP: 899-280-61-23, REGON: 366310381.

Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną:
 1. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi formularza kontaktowego umożliwiającego kontakt z Usługodawcą. Z usługi tej można skorzystać poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego w zakładkach „Kontakt” oraz „Praca”. W formularzu należy podać dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wpisać treść wiadomości i kliknąć przycisk „ Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, kończy się z chwilą przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza lub zaprzestania wcześniejszego wysyłania wiadomości za pośrednictwem Formularza przez Usługobiorcę.
 2. Umożliwienie przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego w taki sposób, aby Użytkownik mógł w każdej chwili zakończyć nieodpłatnie korzystanie z usługi.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu, systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
  - posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
  - posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  - przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera,
  - udostępnianie w przeglądarce plików cookies i JavaScript,
  - zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 3. Ze względu na zmiany technologiczne, w/w wymagania techniczne, w szczególności istniejące oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników poprzez użycie wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za konfiguracje posiadanego przez Użytkownika sprzętu i nie gwarantuje, że konfiguracje te zapewnią dostęp do Serwisu.
 5. Usługobiorca korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:
  - korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  - korzystania ze wszelkich treści dostępnych w Serwisie wyłącznie do użytku osobistego,
  - niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam),niepodejmowania działań naruszających interesy osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje lub godzących w czyjąś godność.
Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę na to, że świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem po stronie Użytkownika korzystającego z Internetu.
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu należą:
  - złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty powodujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, worms, Trojany,
  - spyware – programy śledzące działania Użytkownika, które zbierają informacje o Użytkowniku i przesyłają je do autora programu,
  - włamania do systemu Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi hakerskich,
  - wyłudzanie poufnych informacji, m.in. haseł, podszywając się pod inną osobę,
  - spam — niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne wysyłane do wielu odbiorców, często zawierające reklamy
 3. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń Użytkownik powinien zainstalować program antywirusowy na komputerze lub urządzeniu używanym do łączenia się z Internetem. Program powinien być stale aktualizowany. Ponadto zaleca się, aby Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał działającą zaporę sieciową, nie otwierał załączników do wiadomości e-mail niewiadomego pochodzenia oraz regularnie skanował cały system programem antywirusowym.
 4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, bezprecedensowe informacje, komunikaty, obrazy itp., bez uprzedniego zawiadomienia Użytkowników przez Usługodawcę o możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać usiłowanie bezprawnego działania osób trzecich. W takiej sytuacji Usługodawca zaleca niezwłoczne zaprzestanie korzystania z Serwisu i poinformowanie o tym fakcie Usługodawcy.
Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: office@mindz.it lub pisemnie pocztą na adres: Mindz IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, adres: ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław.
 2. Zgłaszając reklamację Użytkownik proszony jest o podanie: danych zgłaszającego, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz wskazanie sposobu ustosunkowania się do reklamacji (korespondencyjnie lub drogą elektroniczną).
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania poprzez przesłanie stosownej odpowiedzi w wybrany przez Użytkownika sposób.
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Mindz IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. KRS: 0000657771, NIP: 899-280-61-23, REGON: 366310381.
 2. Z Administratorem danych można skontaktować się:
  - mailowo: office@mindz.it
  - korespondencyjnie: Mindz IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, adres: Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”. Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy prawne, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje o plikach cookies.
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, wzorów i oznaczeń dostępnych w Serwisie, należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Z uwagi na czynniki zewnętrzne niezależne od Usługodawcy (np. ataki DDoS) mogą wystąpić błędy i awarie techniczne, które w jakikolwiek sposób uniemożliwiają lub ograniczają funkcjonowanie Serwisu. W takim przypadku Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe działania, aby negatywne skutki takich zdarzeń były w jak największym stopniu ograniczone.
 4. Usługodawca informuje Użytkowników o wszelkich błędach i awariach technicznych, o których mowa w pkt. 3 niniejszego dokumentu oraz przewidywanym czasie ich usunięcia.
 5. Oprócz przerw spowodowanych błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić również inne przerwy techniczne, podczas których Usługodawca podejmuje działania zmierzające do modernizacji Serwisu. Usługodawca informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z wyprzedzeniem, określając czas trwania planowanej przerwy technicznej.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2021 roku.